ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE AKSV

Bakkerij Kamstra BV is lid van de AKSV en volgt deze verkoopvoorwaarden.1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

- Leverancier: het bedrijf, haar rechtsopvolgers onder algemene titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde of verbonden vennootschappen en ondernemingen;

- Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Leverancier afneemt, dan wel met wie Leverancier een Overeenkomst aangaat of met wie Leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

- Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen eetwaren als bedoeld in de Warenwet, alsmede daarmee overeenkomende eetwaren.

- Order: iedere opdracht van Afnemer, in welke vorm dan ook.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Leverancier en Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN OPGAVEN EN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN

3.1 Een aanbieding, offerte of prijsopgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Afnemer en bindt Leverancier niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Leverancier een Order van Afnemer, aanvaardt of door Leverancier uitvoering aan een Order wordt gegeven.

3.3 Indien Leverancier op verzoek van Afnemer enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Afnemer Leverancier daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Leverancier geldende tarieven. Het risico van de uitvoering van een telefonische Order berust bij Afnemer.

3.4 Alle opgaven door Leverancier van maten, gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan maar Leverancier kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten. Afwijkingen in het gewicht zijn mogelijk en worden door Afnemer geaccepteerd. Wanneer Afnemer aantoont dat de afgeleverde Producten overigens zodanig afwijken van de opgaven van Leverancier of van de monsters dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor het deel waarvoor die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is, en niet nadat Afnemer Leverancier in gebreke heeft gesteld en Leverancier een termijn van ten minste 14 dagen heeft gegund om alsnog de reden van (partiële) ontbinding weg te nemen.

3.5.1 Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door Afnemer.

3.5.2 Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, geldt als uiterste afroepdatum de laatste leveringsdatum, volgend uit de bepalingen van Artikel 7.

3.5.3 Bij een afroeporder heeft Leverancier, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk vijftien dagen de gelegenheid de order uit te leveren. Deze termijn vangt aan op de eerste dag volgend op die waarop een schriftelijke afroep door de Leverancier is ontvangen. Wanneer in de order of offerte het tijdstip is aangegeven, waarop de Producten voor afroep gereed moeten zijn of van wanneer af de Producten kunnen worden afgeroepen, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op bedoeld tijdstip te zijn geschied. In deze gevallen kan Leverancier desgewenst de levering echter reeds voor het bedoelde tijdstip laten plaatsvinden.

3.5.4 In geval van niet-tijdige afroep heeft Afnemer recht op een additionele afroeptermijn van negen dagen, ingaande de eerste dag volgende op die waarop aan hem van de zijde van Leverancier een schriftelijke sommatie is gestuurd. Leverancier kan evenwel, in afwijking van deze bepaling, bedingen dat de gestelde afroeptermijn een fatale termijn zal zijn. In dat geval is Afnemer door het enkele ongebruikt verstrijken van die termijn in gebreke.

3.5.5 In geval van een niet-tijdige afroep wordt de leveringstermijn bedoeld in lid 3.5.3 met veertien dagen verlengd.

3.5.6 Ingeval Afnemer ook binnen de additionele termijn niet heeft afgeroepen, kan Leverancier de Producten aan Afnemer leveren, dan wel tenminste in het geval Afnemer de levering weigert, de Producten voor rekening en risico van Afnemer, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de Producten geacht te zijn geleverd. Onverwijld wordt van de opslag schriftelijk kennis gegeven onder inzending van de factuur ter zake van die levering.

4. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Artikel 3.3 is van overeenkomstige toepassing.

4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 4.1. wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

5. PRIJZEN

5.1 Alle prijzen van Leverancier zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting of BTW. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

5.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in artikel 5.1 genoemde extra kosten van Leverancier van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Leverancier doorberekenen aan Afnemer, voor zover enige dwingend rechtelijke bepaling zich daartegen niet verzet.

6. BETALING

6.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 21 dagen na factuurdatum aan Leverancier betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Leverancier, te zijner kantore of op een door hem aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Leverancier wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan.

6.3 Indien op enig moment bij Leverancier gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, is Leverancier gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Leverancier onder de Overeenkomst van Afnemer te vorderen mocht hebben daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembours-condities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash against documents of cash against delivery.

6.4 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal Afnemer ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse bank zal geschieden.

6.5 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6.6 Indien Afnemer ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Afnemer verplicht Leverancier alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van het ten tijde van de getroffen incassomaatregel geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6.7 Ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Leverancier op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke geen eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 10.1 geldt. Daarna zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.5 en 6.6 en daarna steeds op de oudste van de openstaande facturen.

7. AFLEVERINGSTERMIJN

7.1 De door Leverancier opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leverancier geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Leverancier verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Leverancier zo veel mogelijk in acht worden genomen.

7.2 Leveringstermijnen van drie dagen of korter dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Indien geen levertijd is genoemd, geldt een levertijd van acht dagen, onverminderd hetgeen in het voorgaande lid is bepaald.

7.3 De afleveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Leverancier, en in het geval die achterwege blijft, vanaf de dag waarop de order is geplaatst en (telefonisch) is geaccepteerd. Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Leverancier, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

7.4 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Afnemer is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor het gedeelte waarvoor dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan Leverancier schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van Leverancier om binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving de betreffende Producten alsnog aan Afnemer af te leveren. De bepalingen in dit artikel zijn onder bepaalde omstandigheden mogelijk vernietigbaar.

7.5 Leverancier heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren en overeenkomstig te factureren.

8. AFLEVERING EN RISICO

8.1 De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals af fabriek, franco, f.o.b., c.i.f. en c.f. en in al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing. Bij het plaatsen van de Order is Afnemer verplicht te melden hoe en, voor zover van toepassing, waar de Producten geleverd dienen te worden.

8.2 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer. Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemde tijdstip en plaats en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving, afnemen.

8.3 Afnemer draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen leveringstermijnen.

8.4 Mocht Afnemer de Producten niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

8.5 Kosten van en schade ten gevolge van oponthoud of vertraging aan de zijde van Leverancier is voor rekening van Afnemer, tenzij het oponthoud of de vertraging door de Leverancier is veroorzaakt.

9. OVERMACHT

9.1 Indien Leverancier door overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, dient Leverancier in redelijkheid aan zoveel mogelijk verplichtingen te voldoen.

9.2 Indien de overmachttoestand zolang heeft geduurd, dat van één der beide partijen niet verlangd kan worden dat zij de Overeenkomst in stand laat, heeft deze partij het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.3 Onder overmacht van Leverancier wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden o.a. ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Leverancier of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

9.4 Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst ter zake van afgeleverde of af te leveren Producten aan Leverancier verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

10.2 Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer gehouden de Producten separaat op te slaan. Afnemer is tot het moment waarop de eigendom van de Producten overgaat niet gerechtigd de Producten aan derden in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader Afnemer’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.3 Indien en zolang Leverancier eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de Producten. Voorts zal Afnemer Leverancier op Leverancier’s eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, zich bevinden.

10.4 Bij beslag (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Leverancier.

11. INSPECTIE EN RECLAME

11.1 Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan grondstof-, materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 4 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Leverancier worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten binnen 7 dagen na constatering en in ieder geval binnen 2 maanden na aankomst van de Producten schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.

11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Afnemer verplicht om de bewerking, verwerking of enig ander gebruik van de betreffende Producten onverwijld te staken.

11.3 Afnemer zal alle door Leverancier voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van opslag, bewerking, verwerking, en/of (ander) gebruik.

11.4 Afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Leverancier geen controle op de reclame kan plaatshebben.

11.5 Het staat Afnemer niet vrij de Producten te retourneren, voordat Leverancier daarmee heeft ingestemd. De redelijke kosten van retourneren zijn alsdan voor Leverancier, maar de Producten blijven voor risico van Afnemer.

11.6 Afnemer kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Leverancier zolang Afnemer enige daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Leverancier niet is nagekomen.

11.7 Indien Afnemer terecht en overeenkomstig de voorgaande artikelleden reclameert ter zake van gebreken van een Product, is Leverancier aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot de in 12.3 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12.

11.8 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Afnemer slechts het recht op ontbinding van het betreffende deel van de overeenkomst. Afnemer kan uitsluitend aanspraak maken op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Afnemer instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

12. GARANTIE

12.1 Leverancier staat er jegens Afnemer voor in dat de Producten tot de op de verpakking aangegeven houdbaarheidsdatum voldoen aan de daaraan wettelijk en door Afnemer in redelijkheid gestelde eisen, mits deze Producten normaal en zorgvuldig worden opgeslagen, be-/verwerkt en/of gebruikt en alle ter zake gegeven instructies en andere voorschriften stipt en volledig worden nagekomen.

12.2 Indien Leverancier Producten aan Afnemer aflevert welke Leverancier van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzicht van Afnemer gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

12.3 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Leverancier genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet de overeengekomen kwaliteit hebben, zal Leverancier de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Leverancier ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Leverancier tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade.

13.2 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de contractsom ter zake van de betreffende (deel)levering exclusief B.T.W.

13.3 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikelen 13.1 en 13.2 zal Leverancier geen beroep doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier of diens leidinggevend personeel.

13.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Leverancier of diens leidinggevend personeel, zal Afnemer Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Producten, resp. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten of ontstaan door, resp. voortvloeiende uit door Leverancier buiten zijn bedrijf verrichte werkzaamheden.

14. OVERIGE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN AFNEMER

14.1 Afnemer zal aan Leverancier alle voor de uitvoering van Leverancier’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

14.2 Afnemer zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

15. ONTBINDING

15.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer in verzuim en is Leverancier gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

- de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

- die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd Leverancier’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leverancier Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

- de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of

- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Afnemer op te schorten;

een en ander onverminderd Leverancier’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 15.2 of (ii) 15.1 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Leverancier op Afnemer en (ii) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Leverancier gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Leverancier en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

15.4 Behoudens in geval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6: 278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Leverancier enige Overeenkomst met Afnemer ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft zoals bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

16. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

16.1 Het is Leverancier toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Leverancier worden overgedragen dient Leverancier Afnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Leverancier is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

16.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

17. EMBALLAGE

Afnemer is gehouden de emballage onverwijld aan Leverancier te retourneren. Het is Afnemer niet toegestaan de emballage te gebruiken voor andere doeleinden dan verpakking en/of vervoer van Producten van Leverancier.

18. UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR LEVERANCIER

Indien Leverancier op basis van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn of hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Leverancier niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Afnemer, en in ieder geval niet tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat hij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

19. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

19.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 9 januari 2007 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40447196.