DisclaimerBakkerij Kamstra BV heeft alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Bakkerij Kamstra BV geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.

Bakkerij Kamstra BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Bakkerij Kamstra BV is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de Site kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Bakkerij Kamstra BV geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Bakkerij Kamstra BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites.

Bakkerij Kamstra BV streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Bakkerij Kamstra BV tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan Bakkerij Kamstra BV en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Kamstra BV niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.

Merken, leaflets en logo's

Alle op de Site afgebeelde handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken, leaflets en logo's zijn geregistreerd door Bakkerij Kamstra BV en/of haar dochtermaatschappijen. Uit niets op de Site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo's is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Bakkerij Kamstra BV en/of haar dochterondernemingen. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo's is strikt verboden.

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Bakkerij Kamstra BV acht zich verplicht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over u verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Op sommige plaatsen op de Site vragen wij u om informatie te verstrekken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende commerciële manieren gebruikt worden. Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Bakkerij Kamstra BV zijn. Bakkerij Kamstra BV is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Wijzigingen en toepasselijk recht

Bakkerij Kamstra BV behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

Bakkerij Kamstra BV beheert deze Site vanuit haar kantoor in Wolvega, Nederland. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot:

Bakkerij Kamstra Bv
Grindweg 134
8471 EM Wolvega
verkoop@bakkerijkamstra.nl